กองทุนรวม

เกี่ยวกับกองทุนรวม
กองทุนรวม เครื่องมือในการลงทุน (สาหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนาเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทาให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น มีทุนทรัพย์จานวนจากัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญในการลงทุน หรือ ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

ข้อดีของการลงทุนผ่านกองทุนรวม
•การบริหารจัดการโดยมืออาชีพ
•มีการกระจายความเสี่ยง ทั้งใน และต่างประเทศ
•สะดวกในการซื้อขาย ลงทุนจานวนน้อยได้
•สภาพคล่องสูง
•มีนโยบายหลากหลายในการลงทุน
•ผลประโยชน์ทางภาษี (ดอกเบี้ย )
•สร้างโอกาสการลงทุนได้มากขึ้น (กองทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศ)
•มีบริการเสริม
•โปร่งใส กากับการดูแลโดย กลต.
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
LTF คือ ...

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหุ้นเท่านั้น (ปันผลได้)

ระดับความเสี่ยง : ค่อนข้างสูง -สูงมาก

อัตราผลตอบแทนที่คาด : มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว