ธุรกิจหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยฝาก
อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝาก หลักประกันเงินสด หรือ ส่วนทุนเงินสด สำหรับ
  บัญชีเงินสดทุกประเภท (Cash account) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย
บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit balance account) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย
บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ (TFEX Account) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ดอกเบี้ยกู้
เงินกู้ยืมจากบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง อัตรา
TV มากกว่า OD MML
TV น้อยกว่า OD MML+2%
TV น้อยกว่า OD 2 เดือนติดต่อกัน MML+4%
TV น้อยกว่า OD for 3 เดือนติดต่อกัน MML+6%
TV น้อยกว่า OD 4 เดือนติดต่อกัน MML+8%
โดย
TV = ปริมาณซื้อขายหนึ่งเดือนสุดท้าย
OD = หนี้ค้างชำระ ณ สิ้นเดือนนั้น
MML = อัตราดอกเบี้ยมาร์จิ้นขั้นต่ำ
 
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554
  อัตราดอกเบี้ยมาร์จิ้นขั้นต่ำสำหรับลูกค้า บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง คือ 6.25%